Lembaga Dakwah Fakultas

MASJID ULUL ALBAAB

“Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

(QS. At-Taubah: 18)

Organisasi MUA diresmikan di Jakarta pada hari Jum’at tanggal 4 September 1992. MUA telah berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan (syi’ar) dan peribadatan di kampus Universitas Negeri Jakarta khususnya kampus B yang terdiri dari Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Keberadaan Masjid ini telah memberikan dan menciptakan nuansa serta suasana yang Islami dalam kehidupan kampus khususnya pada kedua fakultas ini.

Masjid Ulul Albaab yang kemudian lebih dikenal dengan MUA berdiri di atas tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi). MUA memiliki beberapa kegiatan-kegiatan rutin diantaranya : Studi Islam Komprehensif, Mentoring keislaman, Peringatan Hari-hari Besar Islam, Kajian rutin, Aksi Sosial, TPA&TK, Kursus Bahasa Arab, Program Tahsin serta Pembinaan Ruhiyah melalui acara Malam Bina Iman dan Taqwa.

Seiring dengan perkembangan zaman, status IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta yang diikuti oleh penambahan jumlah program studi menyebabkan jumlah ,ahasiswa dan dosenpun bertambah pula. Dengan demikian MUA harus lebih memerankan fungsi Masjid sebagai bentuk pelayanan terhadap ummat, artinya kapasitas MUA harus ditambah pula.

Selain kondisi yang disebutkan sebelumnya, pertimbangan lain yang kemudian akhirnya harus segera dilakukan penambahan kapasitas adalah kondisi bangunan masjid yang sudah rentan dan terdapat berbagai kerusakan yang sudah pasti akan mengganggu kekhusu’an beribadah serta efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan MUA.

Disini Kami Memulai…

Visi

Menjadikan MUA (Masjid Ulul Al-Baab) lembaga syiar Islam yang Peofesional, Besih dan Bermafaat serta melayani untuk terbentuknya kepribadian Islami di Kampus B Universitas Negeri Jakarta.

Misi

1.    4P Pengurus
2.    Peduli MUA (Mua Bersih, Aman, Nyaman)
3.    Pusat syiar, kajian, pembelajaran dan pembinaan

  • Pemahaman
  • Pengokohan
  • Pengkaderan
  • Penjagaan

Ciri Kerja Dakwah Kita…

1. Bersih

Hari ini, esok dan seterunya….kita mesti mesti mempatri betul-betul kata “bersih” dalam amal dan kerja Dakwah kita, Bersih Masjidnya, Bersih juga Jasmani dan Rohaninya

2. Profesional

Hari ini, esok dan seterusnya….kita mesti menjadi profesional dalam berkerja…target yang sesuai, waktu yang jelas dan efisien dalam menakar kerja-kerja dakwah kita hingga Hal yang di pikirkan dalam kerja-kerja kita adalah Bagaimana mereka mengenal islam lebih dalam dan mencetak Pewaris peradaban untuk MUA yang Profesional nantinya

3. Bersahabat

Hari ini, esok dan seterusnya….kita mesti menjadi seorang pionir dakwah yang bersahabat dengan siapapun membudayakan teladan dalam amal-amal islam, memberi kesan baik terhadap pengurus hingga mereka (jamaah MUA) memberikan Kesan Bahwa MUA adalah sosok yang Bersahabat.

4. Melayani

Hari ini, esok dan seterusnya….siapapun kita, kita adalah pelayan, memberikan yang terbaik untuk kejayaan Dakwah di FMIPA dan FIK…hingga kemudian kita tidak merasa lelah karena Allah dan Rosullah yang akan menilai kerja-kerja kita.

Silakan kunjungi:
Website
Facebook
Grup Facebook
Twitter

FORMASI TARBAWI

Silahkan Kunjungi:
Facebook
Grup Facebook
Twitter

FSI Al-BIRUNI

Forum Studi Islam Al-Biruni (FSI Al-Biruni) merupakan lembaga keislaman dan merupakan organisasi Mahasiswa (ORMAWA) satu-satunya yang ada di Fakultas Teknik-UNJ. Setiap mahasiswa muslim FT-UNJ merupakan anggota dari FSI Al-Biruni dan berhak untuk menjadi bagian dalam kegiatan FSI Al-Biruni. Tidak hanya pada dakwah saja, FSI Al-Biruni juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk berdiskusi, mencari ilmu, dan menjalin ikatan persaudaraan satu sama lain.

Filosofi Lambang :
Gambar berupa huruf F, S, I, dengan posisi huruf F melewati bagian tengah huruf S dan I dan tertulis Al-Biruni di bawah ketiga huruf tersebut.
– Makna Lambang : Optimis akan tercapainya kejayaan dan kemenangan Islam
– Makna Warna : Biru = Cinta/FT, Hitam = Kepastian dan Keteguhan
– Makna Bentuk : Mandiri, Independent, Fleksibel

Visi

Menjadi lembaga dakwah fakultas yang memberikan pelayanan dalam beribadah serta mengajak ke jalan illahi dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

MISI

  1. Menjadikan Musholla Al-Biruni sebagai tempat beribadah yang nyaman dan kondusif serta sebagai pusat kegiatan islam di Fakultas Teknik.
  2. Meningkatkan kualitas keagamaan mahasiswa muslim Fakultas Teknik.
  3. Membentuk akhlaqul karimah mahasiswa muslim Fakultas Teknik dengan  pengkaderan yang jelas dan optimasi pembinaan.

Motto
Istiqomah Dalam Mengajak Kebaikan Menuju Jalan illahi.

Slogan
FSI Al-biruni, Lebih Dari Sahabat

“Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Al-Anfal: 45-46).

Silahkan Kunjungi:
Website
Facebook
Grup Facebook
Twitter

 

FSI KHIDMATUL UMMAH

 

 

 

 

Silahkan kunjungi :
Website
Facebook
Grup Facebook
Twitter

Islamic Center Al-Ijtima’i

 

Silahkan kunjungi:
Facebook
Grup Facebook
Twitter

BSO Al-Iqtishodi

Era Permulaan Al-Iqtishodi didirikan pada tanggal 20 April 2001. Sebagai Lembaga Kerohanian Islam (ROHIS) Jurusan Ekonomi, FIS Tahun 2002, mulai dikenal mahasiswa Ekonomi, ada Musholla di Jurusan Ekonomi (di Ged. N). Periode 2003/2004, Musholla Al-Iqtishodi, prokernya banyak berkordinasi dengan Musholla Al-Ijtimai FIS (sekarang ICA FIS). Era Peralihan Periode 2004/2005, Musholla Al-Iqtishodi FIS UNJ mulai merintis “pencitraaan lembaga” kepada mahasiswa Ekonomi. Tahun 2005… terjadi peralihan Ekonomi dari Jurusan menjadi Fakultas… (berpengaruh kepada lembaga kemahasiswaan).

Pada Tanggal 22 Mei 2005 Musholla Al-Iqtishodi menjadi BSO Al-Iqtishodi FE UNJ. Peran dan Fungsi semakin luas, dengan menjadi BSO, kelembagaaan Al-Iqtishodi di akui di civitas akademika FE UNJ Era Mandiri Periode 2006/2007, BSO Al-Iqtishodi FE UNJ dengan fokus “pencitraan lembaga” melalui syi’arnya (Gema Syi’ar) yang berhasil mendatangkan Ustad terkenal seperti Ust. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Keberadaan BSO Al-Iqtishodi FE UNJ sudah mulai dirasakan di civitas akademika FE UNJ Kesekretariatan di Ged N.

Menyatu dengan 2 lembaga: KSEI UNJ dan HMJ E&A. Periode 2007/2008, dengan konsep renovasi dakwah kampus, BSO Al-Iqtishodi FE UNJ memfokuskan “pencitraan, marketisasi, dan pengokohan lembaga. ” Proker bersama … bersinergis dengan opmawa FE, dengan BSO Al-Iqtishodi FE UNJ sebagai Intinya (Sentral kelembagaan FE).

Keberadaan BSO Al-Iqtishodi FE UNJ dapat dirasakan di civitas akademika FE UNJ dan merintis untuk tingkat Universitas Kesekretariatan BSO Al-Iqtishodi FE UNJ di Ged. L.

Landasan syar’i

AL QUR’AN

“…Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk; dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri (di hadapan penguasa)…” (QS. Al-Kahfi: 13-14)

“Dan Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi), dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir’aun, Haman dan balatentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu.” (QS. Al-Qashash: 6)

AS-SUNNAH

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

“Tidak ada usaha seseorang yang lebih utama dibanding usaha mencari ilmu … Din-nya tidak akan tegak sampai akalnya tegak” (HR. Thabrani)

Silakan kunjungi:
Website
Facebook
Grup Facebook
Twitter

KARISMA


Silakan kunjungi:
Facebook
Grup Facebook
Twitter

You May Also Like